Algemene voorwaarden

Inschrijven

Inschrijvingen gelden voor een heel seizoen van september t/m juli òf voor de gehele korte cursus, tenzij dat onmogelijk blijkt door overmacht, dringende reden, een en ander ter beoordeling van DanceFlow dansstudio.

Bij ieder seizoen of korte cursus dient u zich opnieuw in te schrijven. U schrijft zich in door het inschrijfformulier op de website in te vullen en akkoord te geven op de betaalwijze en voorwaarden.

Het is mogelijk om in te schrijven voor:

Korte cursussen en workshops

DanceFlow dansstudio organiseert per jaar diverse kortlopende activiteiten, zoals een korte cursus van een aantal lessen of een workshop. Ook cursussen met korte lessen (van 15 of 30 minuten) die het gehele seizoen doorlopen, gelden als korte cursussen.

Inschrijving en voorwaarden

U schrijft zich in voor de gehele activiteit. Tot een week voor aanvang van de activiteit kunt u kosteloos annuleren, daarna bent u het gehele cursusbedrag verschuldigd, ook als u besluit voortijdig met de activiteit te stoppen.

Annuleren van de kortlopende activiteit

Als blijkt dat onvoldoende deelnemers zijn ingeschreven wordt u, in de week voorafgaande aan de activiteit, op de hoogte gesteld. Uw machtiging wordt dan vernietigd.

Seizoenscursus
Inschrijving

Uw inschrijving geldt voor het gehele cursusjaar[*]. Uw inschrijving wordt in volgorde van binnenkomst behandeld. U krijgt per e-mail een bevestiging van de reservering. Als uw inschrijving niet automatisch bevestigd kan worden, omdat er nog onvoldoende deelnemers zijn of omdat de les (bijna) vol is, dan wordt dat in de e-mail vermeld. Voor vragen over uw inschrijving kunt u contact opnemen per e-mail: administratie@danceflow.nl

Proefles aanvragen

DanceFlow dansstudio biedt de mogelijkheid eenmalig een proefles te volgen voor seizoenscursussen. U kunt een proefles aanvragen door het aanvraag formulier op de website in te vullen. DanceFlow dansstudio reserveert dan tijdelijk een plek in de door u aangegeven les. Als u na de proefles besluit om in te schrijven voor de cursus, dan geldt de proefles als eerste betaalde les.

De reservering komt te vervallen als de cursist niet komt opdagen bij de proefles, als de inschrijving niet binnen 1 week na de proefles wordt ingediend of als de (eerste) betaling niet binnen de gestelde termijn wordt gedaan. 

Betalingswijzen[*]

U kunt het lesgeld op de volgende manieren betalen:

 • U verleent DanceFlow dansstudio een machtiging voor automatische incasso in één of in vier termijnen. Betaling in termijnen kan uitsluitend voor seizoenscursussen. De termijnen worden afgeschreven in de tweede week van: september, november, februari en april. Deze optie is van toepassing op betalingen van 350 euro of minder.
 • U maakt het lesgeld over, binnen de daarvoor gestelde termijn(-en) naar de Triodos Bank op rekeningnummer NL28TRIO0198484232 ten name van DanceFlow dansstudio, onder vermelding van het kenmerk dat u heeft gekregen in de e-mailbevestiging van uw inschrijving en de termijn, naam van de leerling(en) en lescode(s). Let op: u ontvangt geen acceptgiro of factuur! Bij betaling ineens doet u dat direct bij inschrijving, maar voor aanvang van de cursus. Bij betaling in termijnen:
  • termijn 1: uiterlijk 1 september 2022
  • termijn 2: uiterlijk 1 november 2022
  • termijn 3: uiterlijk 1 februari 2023
  • termijn 4: uiterlijk 1 april 2023

Indien de aanmelding na de start van het seizoen wordt ontvangen, wordt het lesgeld naar rato berekend. Na inschrijving ontvangt u een bericht met de aangepaste prijs. Bij plaatsing na 1 februari wordt het cursusgeld tot het einde van het cursusjaar in één termijn in rekening gebracht.

Voor een afwijkende betalingsregeling kan bij aanvang van het betreffende cursusjaar schriftelijk (of via email) een aanvraag worden ingediend.

Betalingsvoorwaarden

De inschrijving is definitief zodra het verschuldigde bedrag is betaald. Bij overschrijding van de betalingstermijn worden adminsitratiekosten in rekening gebracht. Dit geldt ook bij stornering (geen afschrijving per automatische incasso mogelijk door saldotekort of terugboeking). DanceFlow dansstudio behoudt zich het recht voor, de toegang tot de les te weigeren indien het verschuldigde bedrag niet binnen de betalingstermijn is voldaan.

Bij het lesgeld zijn de volgende kosten niet inbegrepen:

 • Aanschaf van danskleding en schoeisel
 • Kleine bijdrage voor de eindvoorstelling (kostuumbijdrage)
Annulering/opzeggen van een inschrijving

U kunt een nieuwe inschrijving annuleren tot uiterlijk één week vóór aanvang van de cursus. Uw annulering is geaccepteerd wanneer deze schriftelijk is bevestigd door DanceFlow dansstudio. U kunt zich op ieder moment in het jaar uitschrijven voor seizoenscursussen. Dit dient schriftelijk of via email te gebeuren. 

Tussentijdse beëindiging

Bij tussentijdse beëindiging/opzegging blijft u (een gedeelte van het) cursusgeld verschuldigd, tenzij door overmacht, dringende reden, een en ander ter beoordeling van DanceFlow. Indien u vóór 1 januari uitschrijft, betaalt u de eerste twee termijnen. Indien u ná 1 januari uitschrijft, bent u het gehele lesgeld verschuldigd.

Restitutie van het cursusgeld vindt uitsluitend plaats:

 • in geval van ziekte of een ongeval, waardoor de cursist langer dan twee maanden achtereen geen cursus kan volgen
 • bij vertrek uit de gemeente.

Een verzoek tot restitutie dient schriftelijk te worden ingediend. Als uw verzoek wordt ingewilligd, krijgt u deze bevestigd onder toezending van een eind-nota, waarin opgenomen de restitutie voor niet genoten lessen en een bedrag van € 20,- aan administratiekosten.

Tarieven

De tarieven staan vermeld op de website bij iedere cursus. Hier vindt u ook de bedragen bij betaling in termijnen en een indicatie van het aangepaste lesgeld in het geval u inschrijft na de start van de cursus.

Na ieder cursusjaar kunnen de tarieven geindexeerd worden vanwege kostenstijgingen van de studio. DanceFlow baseert de indexering op de CPI, bestedingscategorie "094130 Contributie sport- en ontspanningsverenigingen" zoals gepubliceerd door het CBS.

Op seizoenscurssussen met een lesduur van 45 minuten of langer komt de inschrijver in aanmerking voor korting. Namelijk 

 1. Meerlessenkorting: bij het inschrijven op twee of meer seizoenscursussen, of
 2. Vroegboekkorting: als het volledige bedrag wordt betaald vóór 1 november.

Deze kortingen zijn niet van toepassing op cursussen van minder dan 45 minuten, korte cursussen, workshops en andere activiteiten.

Meerlessenkorting

Als binnen het gezin meerdere lessen worden gevolgd, heeft u recht op een meerlessenkorting op alle seizoenscurssen van minimaal 45 minuten, waarop is ingeschreven. Voorwaarde is dat één en dezelfde persoon de inschrijving van de betreffende lessen heeft ondertekend. De korting loopt op volgens onderstaande tabel.

Aantal lessen Korting
1 les 0%
2 lessen 5%
3 lessen 10%
4 of meer lessen 15%
 
Vroegboekkorting

Als het volledige jaarbedrag van de seizoenscursus vóór 30 augustus is ontvangen op de bankrekening van DanceFlow dansstudio, dan heeft u recht op een additionele korting van 2%. Als een meerlessenkorting van toepassing is, dan wordt de vroegboekkorting berekend over het gereduceerde bedrag (bijvoorbeeld: 2 lessen vóór 30 augustus betaald: prijs = voltarief * 95% (meerlessenkorting bij 2 lessen) * 98% (vroegboekkorting).

Overige bepalingen
Aansprakelijkheid

DanceFlow dansstudio aanvaardt geen aansprakelijkheid voor lichamelijk letsel, zowel tijdens als voor en na de lessen. Tevens aanvaardt de dansstudio geen aansprakelijkheid voor diefstal van of schade aan persoonlijke eigendommen.

Wijzigingen in de programmering

DanceFlow dansstudio heeft het recht om:

 • Noodzakelijke geachte programmawijzigingen aan te brengen
 • Andere docenten in te schakelen dan die op de website staan vermeld
Verhindering van de cursist

Bij verhindering van de cursist, bijvoorbeeld wegens ziekte, dient hiervan tijdig telefonisch of via e-mail mededeling te worden gedaan.

Lengte cursusjaar

Het cursusjaar[*] loopt in principe van 30 augustus tot en met 9 juli. DanceFlow dansstudio volgt zoveel mogelijk de schoolvakantieregeling, zoals door de overheid wordt vastgesteld voor het basisonderwijs, regio Noord. De seizoenscursussen bestaan uit 36 lessen.

* In tegenstelling tot andere jaren is het cursusjaar 2021-2022 gesplitst in twee delen met verschillende roosters. Het eerste deel volgt het rooster van het vorige seizoen, om te kunnen repeteren voor de uitgestelde eindvoorstelling in de Meerse. Na 10 oktober, opent de inschrijving voor het nieuwe rooster. Het tweede deel bestaat uit drie periodes van 9 weken, dus in totaal 27 lessen. De mogelijkheid om in 4 termijnen te betalen blijft ook dit jaar mogelijk, echter met andere vervaltermijnen.

Agenda Gallery Docenten Winkelmaandje
DanceFlow © 2023 | Algemene voorwaarden | Privacyverklaring | Huisregels